WORTAL INFORMACYJNY O
DRZWIACH DREWNIANYCH

Progi do drzwi

Przy wymianie lub monta?u nowych drzwi zwykle wymieniamy równie? próg. To mo?e niepozorny element, ale w?a?nie on ze wzgl?du na symboliczne znaczenie cz?sto pojawia si? chocia?by w przys?owiach i zwrotach: "Za wysokie progi na nasze nogi", "Przekroczy? próg", "Baba w progi cisza w nogi", "Bez Boga ani do proga", "Witamy w naszych progach", "Strze? si? takich do domu prosi?, co lubi? za próg wynosi?", "Ch?op kobiet? jak przez dziesi?? progów przewlecze, to dopiero dobra", "Prost? drog? ca?y ?wiat przejdziesz, a krzyw? progu nie przest?pisz" - to tylko wybrane przyk?ady...

Progi drewniane to element najbardziej nara?ony na zu?ycie, ze wzgl?du na tarcie nie zawsze czystych podeszw. Drobne ziarnka piasku dzia?aj? jak materia?y ?cierne. Do produkcji progów drewnianych stosuje si? twarde gatunki drewna li?ciastego, g?ównie d?b i buk. Próg powinien by? ?ci?le dopasowany do szeroko?ci drzwi, wa?ne te?, aby w czasie monta?u o?cie?nic z u?yciem pianki poliuretanowej ram? drzwi "domyka?" dolny element - próg, by rama nie uleg?a zniekszta?ceniu przez piank? powi?kszaj?c? swoj? obj?to??.

Próg mo?e by? montowany do pod?o?a na wcisk, zatrzaski, b?d? ?ruby wkr?cane w ko?ki rozporowe. Pow?oka zabezpieczaj?ca próg przed dzia?aniem czynników atmosferycznych powinna by? mo?liwie trwa?a, ale mimo to wymaga cz?stej renowacji.

Alternatyw? dla progów drewnianych s? progi wykonane z aluminium, czasem stosuje si? te? progi z w?ókien w?glowych.